ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)2پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فلسفه علوم انساني38881374
2فصلنامه حوزه و دانشگاه (علوم انسانی - اجتماعی)3 دفتر همکاری حوزه و دانشگاهفلسفه علوم انساني36371374