نشست آسیب شناسی جریان های تفسیری

نشست آسیب شناسی جریان های تفسیری

تاریخ نشست : 1390-01-31... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  1248
نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمی

نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمی

تاریخ نشست : 1390-02-24... ادامه
تاریخ :  1390 تعداد بازدید :  1378
نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآن

نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآن

تاریخ نشست:1388-01-16... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  1363
نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربی

نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربی

تاریخ نشست :1388-01-16... ادامه
تاریخ :  1388 تعداد بازدید :  1066