ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي34091395
2هیئت علمي گروه روان‌شناسي28261395
3نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي79281394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا39371393
5تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي38681390
6بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي39151390
7درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي31761390
8كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي37251390
9ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي38511390
10تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي30251390
11مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي35441390
12نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي36281390
13گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي48031390
14جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي22771390
15دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي28751390
16بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي29841390
17گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي39241390
18سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي33041390
19تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي25331390
20مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي28671390
صفحه از 2
تعداد موارد : 34