ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد26701393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد25561393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد34551393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد24521392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد25171392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد18901392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد21521392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد20601392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا53121391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19291391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد22501390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17471390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد19431389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد23691389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17001388