ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27941393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26921393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد36051393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد26481392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد27091392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19951392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد23201392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد22131392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا55131391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد20671391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد24281390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد18591390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد21041389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد25741389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18001388