ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد28771393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد27731393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد37041393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد27981392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد28531392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد20691392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد24431392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد23221392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا56691391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد21541391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد25781390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد19441390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد22281389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد27111389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد18861388