ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد27281393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد26171393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد35291393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد25371392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد25981392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد19391392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد22311392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد21251392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا54041391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد19861391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد23211390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد17971390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد20081389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد24621389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد17371388