دكتر محمد فتحعليخاني

استاديار گروه فلسفه و كلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ مدير گروه فلسفه و كلام؛ رئيس پژوهشكده علوم اسلامي
  •  دكتراي فلسفه / دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران / 1385

  •  خارج فقه و اصول / هشت سال

  •  كارشناسي ارشد فلسفه / دانشكده ادبيات و علوم انساني‏دانشگاه شهيد بهشتي / 1379دكتر محمد فتحعليخاني