دكتر مصطفی کاظمی نجف آبادی

استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


تحصیلات :

     - دکتری اقتصاد مالی- پولی/ دانشگاه علامه طباطبایی (ره) /1391-1394

     - كارشناسي ارشد علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی/ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)/ 1387-1390

     - سطح 4/ حوزه علميه قم / 1394

عناوین رساله و پایان نامه ها:

      - دکتری/ طراحی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر فقه شیعه و بکارگیری آن در اقتصاد ایران

      - کارشناسی ارشد/ شاخص شفافیت در بازار اسلامی

      - سطح 4 /  بررسی فقهی وقف پول و سهام
فايل رزومه - pdf


دكتر مصطفی کاظمی نجف آبادی