دكتر سید حمید رضا حسني

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدكتري فلسفه تطبيقي از مركز تربيت مدرس دانشگاه قم/ 1386؛   كارشناسي ارشد فلسفه و كلام از مركز تربيت مدرس دانشگاه قم/ 1381 ؛   كارشناسي فيزيك كاربردي از دانشگاه صنعتي شريف/ 1370 ؛ خارج فقه و اصول/ از سال 1375 تاكنون ؛دكتر سید حمید رضا حسني