كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلامي

پدید آورنده : محمد كاوياني

بر اساس اين نظريه؛ سبك زندگي تجويزيِ اسلام، به شيوه هاي نسبتاً ثابتِ افراد، گروه ها و جوامع در پي گيريِ اهداف زندگي روزمره و حل مشكلات پيش روي اشاره دارد كه از آموزه هاي اسلامي به شيوه اجتهادي حاصل مي شود و بر اساس يك سيستم مفهوميِ جامع، منسجم و هماهنگ، تمام زواياي زندگي را ...